Selasa, 31 Januari 2012

MORFOLOGI

1. Morfologi Ialah bidang yang mengkaji struktur kata, binaan kata, bentuk kata dan golongan kata.
2. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.
3. Unsur-unsur yang membina sesuatu kata dikenali sebagi morfem.
4. Golongan kata ialah proses menjeniskan kata dengan berpandukan fungsinya sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

1.       Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis.
2.       Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata.
3.       Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.
4.       Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep.

1.       Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan.
2.       Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini erdirid aripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum.
3.       Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num.
4.       Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum.
5.       Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.


Konsep Perkataan

Merupakan unit ujaran yang bebas dan bermakna
 Kata boleh dibahagikan kepada berikut:  

Latihan

Tukarkan bentuk kata dasar berikut kepada sebanyak mungkin kata imbuhan yang berlainan maknanya.

      i.        Makan
     ii.        Minum
   iii.        Tulen
   iv.        Pergi
     v.        Baik
   vi.        Lelaki
  vii.        Wanita
viii.        Banjir
   ix.        Asing


Bentuk-bentuk Kata
 Kata/perkataan boleh dibahagikan kepada bentuk-bentuk berikut:

Kata tunggal
      i.        Tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain.
     ii.        Akronim yang sudah diterima pakai juga tergolong dalam kata tunggal, misalnya; Mara, Petronas, Lada, tadika (taman didikan kanak-kanak),pawagam (panggung wayang gambar) dan sebagainya.
   iii.        Para pelajar diingatkan bahawa akronim tidak sama dengansingkatan.
    iv.        Singkatan ialah kependekan bagi satu atau beberapa perkataan sepertiIT untuk teknologi maklumat (information technology) dan PMuntuk Perdana Menteri.
     v.        Jelaslah, singkatan tidak termasuk dalam kata tunggal seperti akronim.
Kata terbitan
      i.        Terdiri daripada kata dasar atau kata akar yang melalui proses pengimbuhan, sama ada awalan, akhiran, sisipan atau apitan.

Kata majmuk
      i.        Terbentuk hasil gandingan dua atau lebih kata dasar.
     ii.        Rumus penting ialah tiada kata lain yang boleh disisipkan di antara gandingan tersebut. Jika dapat disisipkan kata lain dan membawa makna tertentu, maka ia bukan kata majmuk, tetapi tergolong dalam frasa.
   iii.        Misalnya; Budak berlari bukan kata majmuk kerana ia boleh menjadibudak itu berlari, atau budak yang berlari itu.
    iv.        Pada umumnya, kata majmuk dieja terpisah kecuali yang sudah mantap sebagai satu perkataan. (lihat lampiran 1)
Kata ganda
      i.        Kata ganda ialah pengulangan kata dasar sama ada dengan mengulang seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian daripada kata dasar (penggandaan separa), seperti gila-gila, gula-gula, suka-suka, labah-labah, rama-rama dan sebagainya.
     ii.        Contoh penggandaan separa ialahpepatung, lelabah, sesekali dan sebagainya.


Latihan

      i.        Cari sebanyak mungkin akar kata bahasa Melayu , dan bincangkan dengan guru kelas anda untuk memperkaya perbendaharaan kata. (sia rujuk tesaurus aau kamus jika perlu)

     ii.        Baca petikan berikut dan bezakan mengikut kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda.

Mengikut D. Mitchell, nilai membawa maksud ``…scarce objects of socially conditioned desire unevenly distributed and differently ranked.'' Ertinya, nilai adalah sesuatu yang dingini oleh masyarkat kerana ia dianggap baik dan berharga. Namun begitu ia tidaklah sama bagi semua keadaan dan tempat mahupun masa.
Akibat kolonialisme sering dibincangkan dan sering pula kita rasakan dalam siri tulisan kita. Tapi, jaringan yang kompleks dan kesan yang dalam serta panjang seperti yang dianalisis oleh Edward Said, jarang kita fahami. Katanya, ``…orientalist reality is both antihuman and persistently. Its scope, as much as its institutions and all pervasive influence last up toe the present.'' Lebih daripada melemahkan peribadi sesuatu bangsa, sikap dan nilai orientalis itu antimanusia.
Seorang orientalis dengan pendekatannya mendukung prasangka terhadap bangsa yang dijajah dan melawan atau menafikan dasar-dasar kemanusiaan dengan membahagikan dan membeza-bezakannya ke dalam kategori yang luas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(Muhammad Hj. Salleh dan Harun Mat Piah, 1987. ``Jalan Di Seberang Simpang: Arah Pengajian Sastera Melayu ``Tradisional'' dlm. Perkembangan Sastera Kebangsaan, DBP, hlm. 87.)
Proses Pembentukan Kata

Selain daripada kata tunggal, maka kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda terbentuk melalui proses pembentukan kata.

Proses berkenaan diterangkan melalui skema rajah berikut:

           

Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya.
Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar.
Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama
Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan.
Contoh imbuhan pada awalan ayat
Awalan
Varian
Contoh perkataan
contoh penggunaan
ke-
Ke
kerabat, ketladak, kekasih
Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.
maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak
peN-
pe-
pewangi, peragut, pesalah
Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan.

pem-
pemfatwa, pemproses, pemberontak
Mesin pemproses sawit itu mahal harganya.

pen-
pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat
Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari

peng-
pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh
Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

penge-
pengecualian, pengeluar, pengesan, pengebom
Pengebom berani mati itu terkorban akibat perbuatan sendiri

pel-
pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon
Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad pengenalan sebelum mengisi borang.
peR-
Per
pertapa
Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya.
juru-
juru-
jurutaip, jururunding, jurubahasa
Semua tugas diserahkan kepada jurutaip, sehingga akhirnya dia meletakkan jawatan.
dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar)
dwi-
dwibahasa, dwifungsi, dwiedaran
Majalah itu diterbitkan dalam dwibahasa iaitu Tamil dan Inggeris.
eka-(menunjukkan bilangan satu, kadangkala dirujuk juga adi-)
eka-
ekabahasa, ekakaum, ekafungsi
Pengunaan ekabahasa belum tentu menjamin perpaduan negara
pasca-(dirujuk kepada `selepas')
pasca-
pascasiswazah
Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran.
pra-(menunjukkan makna `sebelum')
pra-
prasejarah, prakemerdekaan
Ahli arekologi itu menggali tulang-temulang manusia prasejarah.
swa-menunjukkan maksud `sendiri')
swa-
swalayan, swamodal, swakarya
Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoranswalayan itu.

Contoh imbuhan pada akhiran ayat
Akhiran
contoh perkataan
-man (menunjukkan sifat perkara - samada orang atau benda- yang dirujuk)
seniman, budiman
-wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam bidangnya)
olahragawan, usahawan
-wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya)
pragawati, olahragawati
-an
pakaian, kudapan, senaman, latihan, kenalan, jualan

Contoh imbuhan pada apitan ayat
Apitan
contoh perkataan
ke....an
kezaliman, kesenangan
pe...an
peranan, pesisiran, pelancongan, pekarangan, peperangan
peN...an
penyusunan, pengurangan

Contoh imbuhan sisipan pada ayat
Sisipan
contoh perkataan
-el-
telunjuk, kelengkeng, kelabut
-er-
keruping, seruling, serabut
-em-
kemuning, kemuncup, kemelut

Imbuhan kata kerja

Menerima tiga jenis imbuhan  awalan, akhiran dan apitan.
Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut:
gemerlap -------> bergemerlap
selereak----------> berselerak; menyelerakkan
Contoh imbuhan pada awalan
Akhiran
Varian
contoh perkataan
beR-
be-
Bekerja

bel-
Belajar

ber-
berkawal, berhasrat, berziarah
meN
me-
melawat, merasa

mem-
memberi, memproses

meng-
mengelak, menggali, menghabiskan

menge-
mengebom, mengetin, mengelupur, mengesahkan
di-
di-
dipukul, dibaca
mempeR-
memper-
memperbaharu, memperhamba, memperluas, memperdalam
dipeR-
diper-
Diperbaharui
teR-
te-
terasa, terasuk, terombak

ter-
terminum, terpisah, tercarut

Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.
Akhiran
contoh perkataan
-kan
buatkan, amalkan, ramaikan, selesaikan
-i
jauhi, turuti, masuki

contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya
Imbuhan
Varian
contoh perkataan
beR...an
ber...an
beranggapanberdampingan

be...an
beratapanberebutan
beR...kan
be-...-kan
berumahkanberantaikan

ber-...-kan
bertajukkanberbantalkan
meN...-kan
me-...-kan
memasukkan, merundingkan, meyakinkan

mem-...-kan
memberikan, mempastikan, memfatwakan

men-...-kan
mendirikan, menjadikan, menzahirkan

meng...-kan
mengambilkan,menggantikan, mengkanunkan

menge...-kan
mengeposkan, mengetinkan, mengesahkan
menN...i
me...i
meracuni, melindungi, meyakini

mem-...i
membeloti, mempelopori

men--...-i
menjalani, mensyukuri

meng-...-1
mengairi, mengekori, menghadiri, menggarami
mempeR-...kan
memper...-kan
memperhambakan, mempersendakan
ke...an
ke-...-an
kecurian, kemalangan, kesiangan
di....i
di-...-i
diragui, dikasihi, dirindui
di...kan
di-...-kan
dipulangkan, dibenarkan
dipeR...kan
diper-....-kan
diperkenankan, dipersembahkan, diperlihatkan

Imbuhan Kata Adjektif


Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan - awalan, apitan, dan sisipan.
Kata adjektif tidak menerima akhiran
Amati contoh-contoh berikut:
imbuhan
varian
contoh perkataan
contoh penggunaan
Awalan
teR-
te-
teramai, teruncing, terendah
Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelangganteramai  pada tahun ini.

ter-
terbaik, tersohor, terindah
``Kaulah yang terbaik bagi diriku,'' katanya.
se-
se-
seindah, seganas, sebesar, sehebat
 Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.
Apitan
ke...an
ke-...-an
kemelayuankebaratanketimuran
Walaupun cara beliau berpakaian agakkebaratan, tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.
Sisipan
-el-
-el-
gelembung, selerak
Minum bergas itu mempunyai gelembung udara
-er-
-er-
gerigi, serabut
sejak beristeri dua, fikirannya amat serabut.
-em-
-em-
gemilang, semerbak, gemerlap
Minyak wangi palsu itu semerbak baunya.
-in-
-in-
sinambung
usaha beliau dalam perniagaan merupakan kesinambungan bakat neneknya.

Pemajmukan

1.       Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu, seperti buah tangan, ketua meja, kerani pos, telefon terus dail, setiausaha dan sebagainya.
2.       Perlu ditekankan bahawa gandingan dua kata atau lebih jika boleh disisipkan kata lain antara gandingan perkataan itu tidak dikira sebagai majmuk. Ia akan menjadi frasa. Contohnya:
                     i.       Muda mudi boleh menjadi muda dan mudi
                   ii.       Hitam legam boleh menjadi hitam lagi legam
                  iii.       Hujan renyai boleh menjadi hujan yang renyai
Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara, iaitu:
                     i.       Umum
                   ii.       Istilah
                  iii.       Kiasan/peribahasa


Kata majmuk umum terbahagi kepada:

      i.        Kata majmuk biasa
Alat tulis, adat resam, kereta api, lapangan terbang, nasi minyak, tengah hari

     ii.        Kata Majmuk Gelaran
Ketua Polis Negara, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Peguam Negara, Duta Besar.

Kata Majmuk Istilah Khusus
      i.        Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus.
Telefon mudah alih, teknologi maklumat, kertas kerja

Kata Majmuk Kiasan
      i.        Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya, misalnya:
Masam muka, tebal muka, curi tulang, makan angin

Pengimbuhan Kata Majmuk

Dalam sistem baku, kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.(lihat lampiran 1 dan 2 di bawah)
Lampiran 1 
Kata dasar 1
Kata dasar 2
Kata majmuk
air
mata
air mata
ambil
alih
ambil alih
meja
tulis
meja tulis
ketua
menteri
ketua menteri
tanggung
jawab
tanggungjawab
antara
bangsa
antarabangsa
Lampiran 2 
Kata dasar 1
Kata dasar 2
Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan
antara
bangsa
antarabangsa
apa
bila
apabila
apa
kala
apakala
apa
lagi
apalagi
bagai
mana
bagaimana
barang
kali
Barangkali
beri
tahu
Beritahu
bumi
putera
Bumiputera
dari
hal
darihal
dari
pada
Daripada
duka
cita
dukacita
hulu
balang
Hulubalang
jawatan
kuasa
jawatankuasa
kaki
tangan
Kakitangan
ke
pada
kepada
kerja
sama
Kerjasama
mana
kala
Manakala
Mata
hari
Matahari
olah
raga
olahraga
pada
hal
Padahal
Pesuruh
jaya
Pesuruhjaya
setia
usaha
setiausaha
suka
rela
sukarela
suruhan
jaya
Suruhanjaya
tanda
tangan
Tandatangan
tanggung
jawab
Tanggungjawab
warga
negara
warganegara
 Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah, tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan, seperti contoh pada jadual di bawah:
Kata Majmuk
Apitan
Ejaan
kuat kuasa
peN....an
penguatkuasaan
kemas kini
meN...kan
mengemaskinikan
anak tiri
meN...kan
menganaktirikan
ibu bapa
ke...an
keibubapaan
kuat kuasa
di...kan
dikuatkuasakan
campur aduk
peR...an
percampuradukan
Untuk awalan, kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Manakala akhiran, imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Lihat jadual di bawah.
Imbuhan
Kata Majmuk
Kata Majmuk Terbitan
berR-
garis pusat
bergaris pusat
meN-
ambil alih
mengambil alih
peN-
cari gali
pencari gali
-an
daya serap
daya serapan
-kan
urus niaga
urus niagakan

Penggandaan

 1. Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.

 1. Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu

                                             i.            Gandaan penuh
                                           ii.            Gandaan separa
                                          iii.            Gandaan berentak
                                          iv.            Gandaan makna

3.       Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu

                                                   i.                  penggandaan penuh
                                                 ii.                  penggandaan berentak
                                                iii.                  pengandaan separa.


Penggandaan penuh

 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya.
 2. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk.
 3. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang.

Contoh-contoh mengikut jenis kata adalah seperti berikut:

Kata nama tunggal
Alat
alat-alat
Budak
budak-budak
Rumah
rumah-rumah
Murid
Murid-murid
Kura
Kura-kura
Makan
Makan-makan
Tadika
Tadka-tadika
  
Kata nama terbitan
Ketua
ketua-ketua
Pekebun
pekebun-pekebun
Makanan
makanan-makanan
Persatuan
persatuan-persatuan
pejuang
pejuang-pejuang
Kedutaan
Kedutaan-kedutaan

Penggandaan Berentak

 1. Pengulangan kata dasar  mengikut rentak bunyi kata dasar.
 2. Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah.
 3. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 4. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 5. Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula, iaitu:
i.                     penggandaan suku kata awal
ii.                   penggandaan suku kata akhir
iii.                  penggandaan konsonan
iv.                  penggandaan bersisipan
v.                    penggandaan berakhiran

 1. Bagaimanapun, pnggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi, atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan.
 2. Lihat contoh-contoh di bawah. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sengkang (-) 
  
Rentak pada pengulangan vokal atau diftong
Cerai
cerai-berai
Hina
Hina-dina
Sayu
Sayur-mayur


Rentak pengulangan konsonan
gunung
Gunung-ganang
susap
Susap-sasap
simpang
Simpang-siur
  

Penggandaan suku kata awal
Vokal dalam suku kata awal diulang, dan vokal dalam suku kata akhir berubah. Contoh:
Bukit
bukit-bukau
Warna
warna warni
Batu
batu-batan
  
Penggandaan suku kata akhir
Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal.
Contoh:           
Sayur  
sayur mayur
Kuih
kuih-muih
Lauk 
lauk pauk
                             
Penggandaan konsonan
Penggandaan jenis isni hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar, tetapi vokalnya berubah
Contoh: 
Gunung
gunung-ganang
Guruh
guruh-garah
    
Penggandaan bersisipan
Seluruh kata dasar diulang. Bentuk gandaannya menerima sisipan –em- selepas konsonan pertama bentuk ulangannya.
Contoh:
Tali
tali-temali
Gunung
gunung-ganang
Jari
jari jemari
           
 Penggandaan berakhiran
Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran –an. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Akhiran –an menambahkan maknannya menjadi pelbagai.
Contoh:
Sayur
sayur-sayuran
Biji
Biji-bijian
Barang
barang-barangan
      
Penggandaan separa

 1. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan.
 2. Kata tunggal
(a)     Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a /

Contoh:             
Kata dasar
Penggandaan penuh
Penggandaan separa
laki
Laki-laki
Lelaki
langit
Langit-langit
Lelangit
suatu
Satu-satu
Sesuatu
budak
Budak-budak
Bebudak
siku
Siku-siku
sesiku


 1. Kata terbitan
(a)     penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara.
I.                    Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan.
II.                   Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang.

 1. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang)
Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
bual
Ber + bual
Berbual-bual
cari
Ter + cari
Tercari-cari
gila
Ter + gila
Tergila-gila
borak
Ber + borak
Berborak=borak
akan
Se + akan
Seakan-akan 1. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan)

Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
anak
Ber + anak
Anak-beranak
kejar
Men + kejar
Kejar-mengejar

 1. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. (lihat lampiran)

Penggandaan Makna

 1. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh:

Ipar
ipar duai
Ipar
ipar lamai
Saudara
saudara maraMakna Penggandaan

Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan, iaitu:

a. menunjukkan banyak

buku
buku-buku
ketua
ketua-ketua
jabatan
jabatan-jabatan
gunung
gunung-ganang
bukit
bukit-bukau


   
b. membentuk nama haiwan
biri-biri
kupu-kupu
kunang-kunang


c. membentuk nama bagi benda yang menyerupai
langit
langit-langit (menyerupai langit)
siku
siku-siku (menyerupai siku)
orang
orang-orang (menyerupai orang)

         
   
d. Menunjukkan pelbagai jenis
sayur
sayur-mayur
kuih
kuih-muih
saudara
saudara-mara


                   
     

Latihan

a. Nyatakan jenis gandaan perkataan dalam ayat-ayat berikut:

Layang-layang putus talinya
Akan daki gunung-gemunung
Sumber zat makanan terdapat juga pada biji-bijian
Hutang-piutang beliau belum dibayar
Dia berkahwin dengan seseorang yang mempunyai ramai adik-beradik
Jari-jemari para penari itu lembut belaka
Pada waktu malam, api-api berterbangan di angkasa
Layang-layang yang tidur di wayar elektrik itu datang dari Negara Cina pada musim sejuk
Bukit bukau di kawasan itu tidak dilitupi oleh tumbuhan tebal
Apabila buah padi mula timbul orang-orang dipasang di setiap sudut sawah itu.

b. Tentukan makna kata ganda dalam ayat-ayat berikut:

 1. Orang-orang dibuat daripada baju buruk bagi menakutkan burung
 2. Negara Malaysia kaya dengan hasil-hasilan buminya.
 3. Mereka miskin harta benda, tetapi kaya dengan sahabat-sahabat.
 4. Pelajar-pelajar maktab dikehendaki berpakaian kemas apabila keluar dari asrama.
 5. Langit-langit budak itu penuh dengan kudis.
 6. Roda itu mempunyai jejari yang diperbuat daripada aluminium.


c. beri bentuk gandaan kata nama berikut:

 1. hasil
 2. asal
 3. sahabat
 4. pemuda
 5. ibu
 6. datuk

Golongan kata nama

Subgolongan
ciri
jenis
contoh
Nama khas
Hidup
Manusia
Ali, Fatimah, Tun Abdul Razak, Hang Jebat, Aziz Osman
Bukan manusia
Bujang senang, Si Tompok, Pak Belang
Tak hidup

Gunung Kinabalu,
Gua Musang, Sabak Bernam, Proton Saga, Waja, Wira.
Nama am
Konkrit


Kepala, meja, pelajar, ketua, kapal terbang

Abstrak

Harapan, kemahuan, kecuaian,keberanian, kesenangan, dengki.
Ganti nama
Penunjuk


Ini, itu


Tanya

Siapa, apa, mana

Diri
Orang pertama

Saya, beta, aku, patik, kami, kita
Orang kedua

Awak, kamu, engkau anda, saudara, saudari, tuan hamba.
Orang ketiga
Ia, dia, beliau, mereka, baginda, -nya
Golongan Kata Kerja (KK)

Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya.subgolongan
Ciri
jenis
Contoh
Tak transitif
-Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya.
-Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.
Tak berpelengkap
- Tidak memerlukan pelengkap
Tak Transitif Tak Berpelengkap
- Rumah itu sudah roboh
- Turunnya Union Jack, jalur Gemilang pula yangberkibar

Berpelengkap
- memerlukan pelengkap
Tak transitif Berpelengkap
- keadaan Halim  bertambah  parah
- Air sungai beransur surut
Transitif
- memerlukan objek atau penyambut.
Aktif
Transitif Aktif
Menulis, menampar, memakan
Pasif
Transitif Pasif
Ditulis oleh/dengan, ditampat. Dimakan oleh/dengan
Golongan kata adjektif

Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali, sudah lama sungguh, masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya).
Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar.
Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan.

Jenis
Contoh
Sifat
Baik, cerdik, berani. Lemah, kukuh, kemas, kejap, secantik, terkuat
warna
Merah, jingga, ungu, putih, kuning langsat
ukuran
Pendek, panjang, tebal, nipis, dalam, besar, sebesar, terpanjang, ternipis
bentuk
Bulat, bujur, leper, empat segi, lonjong.
waktu
Lama, lambat, lewat, segera, suntuk, lampau, lalu, silam.
jarak
Dekat, hampir, jauh
cara
Selalu, jarang, kadang-kadang, kerap, lambat, deras, laju, jelas, muram, lincah.
Pancaindera
-          rasa
-          pandang
-          dengar
-          bau
-          sentuh
Sedap, lzat, manis,pahit, lemak, pedas, payau
Buruk, hodoh, jelita, cantik
Bising, senyap
Busuk, wangi, hangit, hapak
Kesat, kasar, lembab, halus, licin
Adjektif perasaan
Takut, seram, benci, rindu, marah, senang, gembira.


Tip
Kata adjektif dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar
Kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.

Adjektif perasaan harus diiktui oleh kata sendi nama sepertiakan, dengan, terhadap dan sebagainya. 
Contoh:
Saya sangat segan denganawak
Ahmad amat rindu akankekasihnya di Indonesia
Orang kaya itu amat maluuntuk meminta pertolongan mereka.
Golongan Kata Tugas

Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas.

Contoh
subgolongan
Tugas
 • Dan, atau, tetapi, serta
 • Kerana, ketika, kalau
 • Gabungan
 • hubungan
Menghubungkan ayat atau klausa.
Aduh, amboi, wah syabas, oh, cis
Kata seru
Menunjukkan seruan
Mengapa bila, berapa, bagaimana
Kata tanya
Menyoal atau bertanya
Jangan, usah,
sila, jemput
tolong, minta, harap
Kata perintah
 • Larangan
 • Silaan
 • permintaan
Menimbulkan
Tindakan balas
Ya, benar, betul
Kata pembenar
Membenarkan sesuatu
Maka, hatta, adapun, syahdan
Kata pangkal ayat
Menandakan kesinambungan ayat
Telah, sudah, pernah, masih, sedang, tengah, akan belum.
Hendak, mahu ingin, harus, mesti, boleh, dapat.
Kata bantu
Membantu frasa-frasa kerja, adjektif, sendi nama.
Amat, sangat, sekali, terlalu, paling, sungguh, benar, nian.
Kata penguat
Menguatkanmaksud suatu adjektif
-kah, -tah, -lah, juga, pun, hanya, memang, lagi
Kata penegas
Menegaskan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat
 • Bukan
 • tidak
Kata nafi
Menafikan sesuatu
 • Ialah
 • adalah
Kata pemeri
Memerikan hal atau merangkaikan subjek dengan predikat.
Di, ke, daripada, antara, untuk, bagi, akan, terhadap, oleh, seperti, umpama, bagai.
Kata sendi nama
Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama
Atas, bawah, sisi, depan, belakang, hadapan, , dalam luar, samping, timur, barat.
Kata arah
Menunjukkan arah atau hala

 • Satu, dua, sepuluh, seratus, sejuta
 • Banyak, sedikit, beberapa, semua, para
 • Sekalian, segala, seluruh
 • Sesetengah, separuh, dua pertiga, sepertiga
 • Kedua-dua, bertahun, berbakul-bakul, beratus-ratus.
Kata bilangan
Menerangkan bilangan atau jumlah
-nya
Kata penekan
Memberi penegasan bagi kata yang digandingi
-nya
Kata pembeda
Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama
Kata hubung

Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa, ayat, frasa atau perkataan  untuk membentuk ayat majmuk.
 Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.
 Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.

Kata hubung gabungan
Kata hubung pancangan
 1. Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya
 2. Contoh kata: dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya.
 3. Contoh ayat:

i.        Pemanah itu melepaskan anak panah,tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.
ii.        ``Belum tentu... sama ada pergi rumah kawanatau balik kampung,’’ katanya.
iii.       Dia mengelak,lantasmenikam.
 Pancangan relatif
Pancangan komplemen
Pancangan keterangan
-menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). Hubungan ini menggunakan kata hubung yang.

Contoh:
i. Pelajar yang berjayaitu diberi hadiah.
ii. Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya.
iii. Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah.


-Menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. (Kompelen bermaksud pelengkap).

-Jadi, klausa klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama.

-Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa danuntuk.

i. Guru tahun enam itu menyatakanbahawa semua muridnya mendapat enam A.
ii. Mereka mengetahuibahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.
iii. Kerajaan membuat jambatan untukrakyat melintas sungai.
-Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama.
-Kata hubung itu ialah:
kerana, agar, 
meskipun, sekiranya, semoga, supaya,
 
kalau, andaikata,
kendatipun,
 
hingga,
 jika, jikalau,
 
semasa,
 
sementara,
 
setelah, sewaktu, sekiranya,
 
ketika, tatkala,
 
walaupun
, dansesungguhnya.

i. Mereka tidak dibenarkan masuk ke stadium keranatidak memiliki tiket yang sah.

Kata Kata Seru

Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan, seperti suka, duka, marah, gembira, mencabar, dicabar dan sebagainya.
 Contoh:
 • Wah, cantiknya kereta baru kamu!
 •  Aduh, sakitnya hatiku!
 •  Syabas, anda baru sahaja menerima RM1 juta!


 Penting: Kata seru diguna sebelum klausa, dan kata seruan pada penghujung ayat, sebagai penutup ayat seruan itu.
Kata Tanya

Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. Kata tanya hadir di dalam predikat.
 Jika predikat didepankan, maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah.
Lihat contoh-contoh berikut:

Harga rumah baru kamu  berapa?
Berapakah harga rumah baru kamu?

Kemalangan itu berlaku bagaimana?
Bagaimanakah kemalangan berlaku?

Ayat PerintahKata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan, silaan dan permintaan. Kaji contoh berikut:

Jenis perintah
Kata perintah
Contoh penggunaan
Larangan
Jangan, usah
Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis.

Usah pergi ke sungai yang dalam airnya.
Silaan
Sila, jemput
Sila menjamu selera.

Jemput ke rumah saya malam esok, ada kenduri kawin
Permintaan
Tolong, minta
Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri.

Minta bersihkan meja awak.
Kata Bantu


Kata bantu hadir sebelum frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama dalam ayat.
 Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan.

Kata Bantu
Kata bantu aspek
Kata bantu ragam
Memperihalkan masa lampau, kini, atau masa hadapan.
Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.
Contohnya: telah, sudah, sedang, masih, akan, belum.
Contohnya: hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dan dapat.
Kata penguat
Kata penguat bertugas menguatkan maksud kata adjektif.
Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.
Berdasarkan pada kedudukan ini, kata penguat terbahagi kepada tiga jenid iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas.
Kaji contoh-contoh di bawah dengan teliti:
Jenis kata penguat
kata penguat
contoh penggunaan
Hadapan
paling, terlalu, agak
Awak yang paling pintar dalam kelas ini.
Teknik yang awak gunakan untuk menyelesaikan rumus Matematik itu terlalu rumit.

Belakang
sekali, benar, nian
Permata yang termahal sekali diletakkan di ruangan khas itu.
Tanpa kebenaran ketua, awak telah bercuti lama benar.

Bebas
amat, sangat, sungguh
Hujan lebat amat
Hujan amat lebat
Badang kuat sangat
Badang sangat kuat
Ibu letih sangat semalam.
Semalam ibu letih sangat.
Kata Penegas
Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.
Menurut fungsinya sebagai penegas, kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat.
Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya.
Jenis Kata Penegas
Kata Penegas
Contoh Penggunaan
Frasa predikat atau bahagian dalam predikat
-kah, -tah, - lah
Siapakah yang memakai baju merah itu?
Yang itulah murid baru sekolah ini.
Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini.
Frasa subjek atau frasa predikat
juga, pun, hanya, lagi, memang, sahaja
Pegawai juga mesti hadir (subjek)
Pegawai mesti hadir juga (predikat)
Adiknya pun jurutera. (subjek)
Adiknya jurutera juga (predikat)
Kata Nafi
Kata nafi bertugas menafikan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama dalam predikat.
Ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak.
Kata Nafi
Contoh
bukan
Universiti swasta itu hanya menawarkan kursus-kursus sains, bukan seperti universiti awam yang menawarkan berbilang kursus.
Perdana Menteri berjumpa Bush, bukan Powell
tidak
Meritokrasi tidak membebankan mana-mana pihak
Tulisan oleh penulis sensasi itu tidak benar langsung.
Kata Pemeri
Kata pemeri bertugas merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek.
Dalam bahasa Melayu, terdapat dua jenis kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.
ialah
adalah
Digunakan sebelum predikat untuk menandakan persamaan antara frasa subjek dean frasa utama dalam predikat.
contoh: Tindakan kerajaan menetapkan mata wang ialah usaha melindungi ekonomi negara daripada serangan luar.
Digunakan sebelum predikat sebagai huraian bagi frasa subjek.
Frasa predikat biasanya menjawab soalan ``apakah''
Contoh: Makanan seimbang adalah makanan yang diambil secara sederhana serta pelbagai jenis.

Kata Bilangan
Kata bilangan menerangkan bilangan atau jumlah sesuatu,. Lihat penjenisan kata bilangan seperti rajah di bawah:
Jenis
kata bilangan
bilangan tentu
satu, dua, tiga empat...
bilangan tak tentu
banyak semua segala
bilangan himpunan
kedua-dua, beratus-ratus
bilangan pecahan
setengah, dua pertiga
bilangan pisahan
tiap-tiap, masing-masing, setap
Kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan sebagai penerang kepada kata nama.

contoh:
Datukku berjalan dengan sebatang tongkat.
Kata penekan -nya
Kata penekan -nya berfungsi menegaskan kata yang digabungkan dengannya.
Lihat contoh-contoh di bawah.
Nampaknya masih ada yang belum membayar saman  kesalahan jalan raya.
Awak sebenarnya masih belum membereskan hutang bank.
Kata Pembenda
Kata -Nya adalah juga kata pembenda, yakni berfungsi menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama. Ia boleh menjadi kata adjektif dan kata kerja sebagai kata nama, misalnya:
Sedihnya perasaan saya tidak dapat digambarkan. (Kata sedih ialah kata adjketif; pembeda -nya menjadikannya kata nama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan